Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Lituanistinių mokyklų rėmimo fondas

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ RĖMIMO FONDAS

 

ĮSTEIGIMO ISTORIJA

 

Vyresniosios lietuvių kartos Švedijoje iniciatyva bei Gintauto Būgos 75-ių metų jubiliejaus proga, 2002 m. buvo isteigtas Lietuvių mokyklos Švedijoje rėmimo fondas. Išrinkta šio Fondo valdyba. Vienas iš trijų Fondo valdybos narių yra tėvų komiteto atstovas. Nuo 2003 m. mokykla turi galimybę gauti Fondo palūkanas, lėšas panaudojant įstatuose numatytai mokyklos veiklai.

 

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos Fondo iniciatoriams ir įkūrėjams - visiems vyresniosios kartos Švedijoje gyvenantiems lietuviams bei remėjams: Alfonsui Jovertui, Švedijos vyresniosios kartos lietuviams, Švedijos-Lietuvos asociacijos Stokholmo filialui, Eugenijai ir Anders Griff, Virginijai Karenbauer. Pagrindinis Fondo rėmėjas Alfonsas Jovertas paaukojo mokyklos labui 110.000 SEK.

 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ RĖMIMO FONDO ĮSTATAI

 

Tikslas

Pagrindinis Lituanistinių mokyklų rėmimo fondo (toliau Fondo) tikslas yra prisidėti prie Lituanistinių mokyklų Švedijoje finansavimo, panaudojant gautą pelną iš paaukotų lėšų. Fondo valdyba gali taip pat nuspręsti panaudoti gautą pelną kitoms reikmėms.

 

Parama

Fondo pelnas kiekvienų metų pabaigoje turi būti pervedamas į Fondo žiro apyvartos sąskaitą.
Paramos gavimo taisyklės:
1. Fondui pateikiamas prašymas dėl paramos skyrimo.
2. Fondo valdyba nutaria ar paramą skirti ar ne, apie sprendimą informuojant paramos prašiusią mokyklą.
3. Esant teigiamam sprendimui, paramą gavusi mokykla išnaudoja skirtas lėšas ir atsiskaito Fondo valdybai kvitų originalais.
4. Gavęs originalų kvitus, Fondas perveda paramą.

Parama gali būti skiriama mokomajai literatūrai pirkti, t.y. vadovėliams, mokymui reikalingų priemonių komplektams, pasakų knygoms, garso bei video aparatūrai įsigyti, organizuojant kultūrinius bei šviečiamuosius renginius ir kt.

Visos prekės, įsigytos skirtos paramos dėka, taip pat yra ir Lietuvių Bendruomenės Švedijoje (LBŠ) nuosavybė su pilna teise mokyklai disponuoti turtą.

 

Valdyba

Fondas yra valdomas valdybos, išrenkamos dvejiems metams metinio LBŠ susirinkimo metu ir susidedantis iš keturių asmenų: LBŠ valdybos pirmininko (valdybos pirmininko), atstovo iš mokyklos valdybos ir dviejų LBŠ narių. Esant vienodam balsų skaičiui LBŠ valdybos pirmininko balsas yra nulemiantis. Esant reikalui, Fondo valdyba gali išsirinkti papildomai du narius vieneriems metams.

 

Lėšos

Aukos į Fondą gali būti įnešamos į Fondo žiro apyvartos sąskaitą, o po to kuo greičiau investuojamos valdybai pasitarus su banku.
Valdyba turi aktyviai veikti skatinant aukų rinkimą į Fondą.

 

Metinė apyskaita

Metinė apyskaita atliekama kalendorinių metų gale ir pristatoma per kiekvieną LBŠ metinį susirinkimą.

 

Ginčai

Iškilę ginčai, kurie nėra išsprendžiami valdyboje, turi būti perduodami LBŠ valdybos sprendimui ir pristatomi ateinančiame LBŠ metiniame susirinkime.

 

Panaikinimas

Jeigu mokyklos veikla yra sustabdoma, gautas Fondo pelnas iš naujo investuojamas atgal į Fondą.

Jeigu mokykla užsidaro, praėjus mažiausiai metams po to, kai mokyklos veikla buvo sustabdyta, LBŠ metiniame susirinkime turi būti priimtas nutarimas kaip panaudoti Fondo pelną. 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje