Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Apie mokyklą » Mokyklos istatai

LITUANISTINĖS MOKYKLOS "SAULĖ" ĮSTATAI

 

1.              Mokyklos apibrėžimas

 

1.1.    Mokykla yra Lietuvių Bendruomenės Švedijoje (LBŠ) padalinys.

1.2.    Mokyklos pavadinimas lietuvių kalba: “Lituanistinė “Saulės” mokykla” (toliau – Mokykla), švedų kalba - “Litauiska skolan Saulė“, angliškai “Lithuanian school Saulė’’.

1.3.    Mokyklos veikla yra apibėžiama įstatais.

 

2.              Mokyklos tikslai ir uždaviniai

 

2.1. Mokyklos tikslas - puoselėti lituanistinį švietimą Švedijoje.

2.2. Mokyklos uždaviniai:

2.2.1.  Mokyti lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros ir supažindinti su Lietuvos dabartimi, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba Švedijoje.

2.2.3.  Ieškoti įvairių formų ir būdų skatinti vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.

2.2.4.  Pritraukti kuo daugiau žmonių, norinčių išmokti/mokytis lietuvių kalbos.

2.2.5.  Pritraukti žmones, turinčius pedagoginį išsilavinimą ar mokytojo sugebėjimus.

2.2.6.  Plėtoti ryšius su Lietuva akademinėje ir kultūros srityse.

 

3.            Visuotinis susirinkimas

 

3.1. Vyriausias mokyklos organas yra Visuotinis susirinkimas.

3.2. Visuotinis susirinkimas  yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Papildomas susirinkimas gali būti šaukiamas Mokyklos Tarybos nuožiūra arba tėvams pageidaujant.

3.4. Visuotiniam susirinkimui vadovauja susirinkimo metu išrinktas Visuotinio susirinkimo Pirmininkas. Protokolą surašo susirinkimo metu išrinktas sekretorius.

3.5. Visi klausimai sprendžiami Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių mokyklos narių balsų dauguma. Balso teisę turi visi tėvai, kurių vaikai lanko mokyklą ir mokiniai, kuriems yra ne mažiau kaip 7 metai. Esant lygiam balsų skaičiui, sprendimą lemia susirinkimo Pirmininko balsas.

3.6. Visuotinis susirinkimas priima ir patvirtina metinę veiklos ir finansinę ataskaitą.

3.7. Visuotinis susirinkimas patvirtina Mokyklos Tarybos atleidimą nuo atsakomybės.

3.8. Visuotinis susirinkimas deleguoja 1-2 Mokyklos Tarybos narius atstovauti mokyklą LBŠ Valdyboje.

 
 
 

4.              Mokyklos struktūra ir veiklos principai

 

4.1.  Mokyklos veiklą organizuoja Mokyklos Taryba.

4.2.  Mokylos Tarybos rinkimų organizavimas:

4.2.1. Mokyklos Taryba paskelbia informaciją apie rinkimus į Mokyklos Tarybą mažiausiai mėnesį prieš Visuotinį susirinkimą.

4.2.2. Visuotinis susirinkimas renka Mokyklos Tarybą, kuri susideda iš mažiausiai 5 ir daugiausiai 7 narių.  Kandidatus į Mokyklos Tarybą iškelia Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys nariai.

4.2.3. Mokyklos Taryba renkama dvejiems metams. Mokyklos Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

4.2.4. Mokyklos Tarybą renka Visuotinis susirinkimas, paprastąja balsų dauguma, atviru balsavimu atskirai dėl kiekvieno Mokyklos Tarybos nario.

4.2.5. Mokyklos Tarybos nariai tarpusavyje pasidalija darbo užduotimis ir išsirenka mokyklos Tarybos Pirmininką ir iždininką.

4.3.  Mokyklos Taryba atsako už Visuotinių susirinkimų organizavimą.

4.4.  Mokyklos Taryba rūpinasi mokyklai tinkamomis patalpomis.

4.5.  Mokyklos iždininko darbą prižiūri Mokyklos Taryba, iždininkas atsiskaito Visuotiniam susirinkimui.

4.6. Kasmet mokslo metų pradžioje mokytojai sudaro mokymo planą ir pristato Mokyklos Tarybai ir tėvams.

4.7. Prieš LBŠ metinį susirinkimą mokyklos iždininkas atsiskaito pateikiant metinę ataskaitą LBŠ revizoriams.

 
5.       Įstatų keitimas
 

5.1.  Mokyklos Įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio susirinkimo metu.

5.2. Visi Mokyklos Įstatų pakeitimai ar papildymai pirmiausia turi būti apsvarstyti Mokyklos Taryboje ir jos pateikti svarstymui ir balsavimui Visuotiniame susirinkime, informuojant visus tėvus apie siūlomus Įstatų pakeitimus ne mažiau, nei dvi savaitės prieš Visuotinio susirinkimo dieną.

5.3. Įstatų pakeitimai ar papildymai laikomi priimtais, jeigu jiems pritaria ¾ Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių balso teisę turinčių narių.

 
6.       Mokyklos pajamos
 

6.1. Visos akademiniais metais ir semestrui planuojamos pajamos pristatomos bendrame mokyklos biudžete.

6.2. Mokyklos pajamas sudaro:

6.2.1. Tėvų kasa.

6.2.2. Parama iš LBŠ biudžeto.

6.2.3. Parama iš "Lituanistinių mokyklų rėmimo fondo".

6.2.4. Projektai ir kitos pajamos.

6.2.5. Aukos ir savanoriška parama.

 
7.           Mokyklos lėšų tvarkymas
 

7.1.    Mokyklos iždininkas tvarko visus finansinius mokyklos reikalus.

7.2.   Baigęs kadenciją arba atsisakęs mokyklos iždininko pareigų, iždininkas susitinka su naujai išrinktu mokyklos iždininku, atsiskaito ir perduoda visą dokumentaciją.

7.3.   Už lėšų panaudojimą prieš Visuotinį LBŠ narių susirinkimą mokyklos iždininkas atsiskaito LBŠ revizoriams, pateikdamas patvirtinančius dokumentus.

 

8.           Mokyklos likvidavimas

 

8.1. Mokyklos likvidavimą sprendžia Visuotinias susirinkimas, pritariant 3/4 balso teisę turinčių narių daugumai.

8.2. Likviduojant Mokyklą, jos turtas ir dokumentai perduodami LBŠ Valdybai, prieš tai atlikus auditą, ir apmokėjus turimus mokyklos finansinius įsipareigojimus.

 

Atnaujinta 2017-03-11

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje