Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Startsida » Föreningen » Fonder » LFS Jubileumsfonden

I samband med 60-års jubileum etablerar
Litauiska Föreningen i Sverige (LFS) en fond

Litauiska föreningen i Sverige växer konstant och upptäcker många områden som kan bidra till att förena litauer och Litauen vänner, presentera Litauen och dess kultur samt historia.

En nyetablerad fond skulle kunna främja innovativa och attraktiva initiativ för presentera Litauen i Sverige och Sverige i Litauen, att utveckla kultur- och konstutbyte mellan våra två länder.

Stadgar och reglar för en sådan fond måste utvecklas och bestämmas av alla grundare och Föreningens medlemmar. Fondgrundare kan bli alla personer som skänker en penninggåva till Fonden under etableringsperiod, dvs december 2006 - februari 2007. Definitivlista på alla grundare ska fastställas den 17 februari 2007 under Nationaldagens firandet.

Alla som vill bli grundare till Föreningens Fond är välkomna att sätta in pengar till Föreningens konto Plusgiro 22 30 29-0 eller lämna kontantgåva under februarifesten den 17/2 år 2007. Vi ber er uppge noga att pengarna går till Föreninges fond och skriva ert namn.

Stadgar för Litauiska Föreningens i Sverige Jubileumsfonden


Syfte
Fondens grundsyfte är att, med avkastningen från investerade donationer, bidra till att finansiera föreningens innovativa satsningar i Sverige och i Litauen. Fonden ska främja
- i Sverige boende litauers kunskaper om och stolthet över sitt hemland
- svenskars fördjupade kunskap om Litauen samt
- allsidigt samarbete mellan Sverige, Litauen och andra länder.

Fondmedel
Fondens avkastning används för att finansiera eller stödja olika projekt, evenemang eller andra aktiviteter. Medel börjar användas efter fondkapitalet överstiger 30 000 SEK.
Donationer till Fonden skall sättas in på Fondens girokonto och därefter investeras av Fondstyrelsen i samråd med banken.
Alla beviljade ansökningar förutsätts att dela Litauiska Föreningens i Sverige (LFS) värderingar.

Styrelse
Fonden skall administreras av en styrelse om tre personer.
LFS ordförande eller av denna utsedd föreningsstyrelseledamot, är automatiskt ordförande i Fondens styrelse. Övriga ledamöter hämtas, om så är möjligt, från grundargruppen och väljs på tre år av LFS årsmöte.
Vid votering och lika röstetal har fondordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall verka aktivt för att stimulera donationer till Fonden.

Bokslut
Bokslut skall göras vid varje årsskifte och presenteras inför varje LFS-årsmöte.

Tvist
Tvister som inte kan avgöras inom Fondstyrelsen skall hänskjutas till LFS styrelse för beslut och detta skall redovisas inför påföljande LFS-årsmöte.

Avveckling
Om Fondens verksamheten upphör, efter att ha varit vilande i minst ett år, skall beslut om fonden tas vid LFS årsmöte. Om Föreningens verksamheten upphör, beslutar fondstyrelsen om fondens framtida användning av fondmedel.

Ett stort tack i förväg till alla som vill tillsammans med oss utveckla verksamhet av litauer i Sverige!

Litauiska Föreningens i Sverige styrelse


 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje